وﺑﯿﻨﺎر «ﻧﻮآوری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ» از ﺳﻠﺴﻠﻪ وﺑﯿﻨﺎرﻫﺎی «ﻃﺮح ﻓﻀﺎی ﻧﻮ» (اسفند 99)

این وبینار به همت پژوهشگاه فضایی ایران در در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۳ اﺳﻔﻨﺪ 99 برگزار می‌شود.

تاریخ ویرایش: 4 اسفند ماه 1399

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان در ﻧﻈﺮ دارد وﺑﯿﻨﺎر "ﻧﻮآوری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ" را از ﺳﻠﺴﻠﻪ وﺑﯿﻨﺎرﻫﺎی "ﻃﺮح ﻓﻀﺎی ﻧﻮ" ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری و آﻧﻼﯾﻦ در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۳ اﺳﻔﻨﺪ 99 از ﺳﺎﻋﺖ ۱۵.۰۰ اﻟﯽ ۱۷.۰۰ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 وﺑﯿﻨﺎر «ﻧﻮآوری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ» از ﺳﻠﺴﻠﻪ وﺑﯿﻨﺎرﻫﺎی «ﻃﺮح ﻓﻀﺎی ﻧﻮ» (اسفند 99)

برای شرکت کنندگان در این وبینار گواهی حضور صادر خواهد شد.

لینک وبینار: eseminar.tv/wb21656

بیشتر بخوانید
تبلیغات
پلتفرم کمپانکست
ایران سرور - خرید هاست دامین سرور هاست ابری
دیدگاه کاربران
فرستادن دیدگاه جدید