مهاجرت پژوهشگران «طرح ملی هواپیمای ۱۵۰ نفره» به دلیل عدم حمایت

دانشگاه‌ها علاوه بر تربیت نیروی انسانی باید به حوزه‌های پژوهشی بخش صنعت کمک کنند، ولی متاسفانه این امر در کشور رخ نداده است.

بررسي اثر صدمه بر روي بال نا محدود به روش عددي

نگارش: سروش سليمي
استاد راهنما: دکتر محمود ماني
سال: 1386

هدايت يكUAV در صفحه عرضي از ميان موانع طبيعي

نگارش: وحيد سلماني زادگان
استاد راهنما: دکتر مهدی مرتضوی
سال: 1385

طراحي اتو پايلوت موشك تاكتيكي STT با روش كنترل تطبيقي مدل مرجع

نگارش: علي ذولفي
استاد راهنما: دکتر مهدی مرتضوی
سال: 1385

بررسي تجربي جريان غير دائم حول يك ايرفويل در نوسان انتقالي عمودي

نگارش: فريبا اجلي
استاد راهنما: دکتر محمود مانی
سال: 1385

مطالعه عددي خواص بال محدود صدمه ديده به شكل مثلث و ستاره

نگارش: سهيلا عبدالهي پور
استاد راهنما: دکتر محمود مانی
سال: 1385

بررسي تجربي ضرايب پايداري و كنترل يك مدل هواپيما

نگارش: حامد­ خدابخشيان نائيني
استاد راهنما: دکتر محمود مانی-مهدی مرتضوی
سال: 1384

تحليل تجربي آيروديناميک يک مدل خودرو

نگارش: علي محمد توکلي
استاد راهنما: دکتر محمود ماني
سال: 1383

تبلیغات